Cấu trúc câu chủ động câu bị động

Câu bị động (Passive Voice) – Cấu trúc và bài tập

Câu bị động là một trong những cấu trúc ngữ pháp quan trọng. Câu bị động được sử dụng phổ biến, áp dụng trong tất cả các thì cũng như các dạng câu hỏi, lời … Xem tiếp