Cấu trúc neither và either: Cách dùng chuẩn không cần chỉnh

Cấu trúc neither và cấu trúc either rất dễ bị nhầm lẫn khi sử dụng, ngay cả với người Anh – Mỹ. Vì thế, đây là phần ngữ pháp khó nhằn được “gài” rất nhiều trong bài thi. Nhằm giúp các bạn nắm chắc được cấu trúc neither cũng như phân biệt được neither và either, chúng tôi đã tổng hợp chi tiết trong bài viết dưới đây.

Cấu trúc neither

cấu trúc neither

1. Neither là gì?

Neither mang ý nghĩa là “không…” và trong nhiều trường hợp được xem như dạng phủ định của both. Cấu trúc này được sử dụng khi chúng ta muốn phủ định đối tượng nào đó được nhắc đến.

Neither có 2 vị trí thường gặp:

 • Một là, đứng ở đầu câu và vị trí trong câu sẽ bị thay đổi thành “Neither + trợ động từ + S”.

Ví dụ: Neither student prepared for the finel campain.

= (Không một học sinh nào chuẩn bị trước cho bài kiểm tra cuối kì).

 • Đứng sau từ nối giữa 2 vế câu, sau đó đến trợ động từ và động từ chính. Lưu ý, trợ động từ đứng sau neither ở dạng khẳng định.

Ví dụ: I don’t eat enough vegetable, and neither do you.

= (Tôi không ăn đủ rau và bạn cũng vậy).

2. Cách cấu trúc neither

Cấu trúc: Neither + Singular noun (Danh từ số ít)

cấu trúc neither này, neither đóng vai trò là một từ xác định đứng trước danh từ số ít.

Ví dụ: Neither student do homework.

(Không một học sinh nào làm bài tập về nhà.).

➨ Cấu trúc: Neither of + determiner + plural nouns (Danh từ số nhiều)

“Neither of” trước các từ xác định: a, an, the, my, his, her, our, their, this, that,… và danh từ số nhiều.

Ví dụ: Neither of students wanted to fail in this exams.

= (Không một học sinh nào muốn rớt kì kiểm tra này.)

➨ Cấu trúc: Neither of + Object pronoun

Đối với câu trúc này thì động từ sẽ để ở dạng số ít. Thêm vào đó, 3 đại từ mà chủ từ của nó ở dạng số nhiều đó là: you, us và them.
Ví dụ: Neither of us want to lose this football match. (Không ai trong chúng ta muốn thua trong trận bóng đá này.)

➨ Dùng “Neither” trong câu trả lời ngắn

Ngoài ra, “Neither” còn xuất hiện trong câu trả lời ngắn khi một người nói phủ định một điều gì và bạn đồng ý với họ.

Ví dụ:

A: I have never read this book before. (A: Tôi chưa bao giờ đọc quyển sách này.).

B: Neither have I. (B: Tôi cũng thế.).

► Xem thêm: Giỏi ngay cấu trúc make trong tiếng Anh chỉ với 5 phút

Cấu trúc either

cách dùng cấu trúc either

Khác với cấu trúc neither, cấu trúc either có tổng cộng 6 cách dùng khác nhau bao gồm:

➨ Cấu trúc: Either + N (Danh từ số ít)

➨ Cách dùng: Cấu trúc được sử dụng như một từ xác định trước danh từ số ít.

Ví dụ: I don’t like playing football so I don’t want to go to either stadium.

= (Tôi không thích chơi đá bóng do đó tôi cũng không muốn đến một sân vận động nào cả.)

➨ Cấu trúc: Either of + từ xác định + danh từ số nhiều

Ví dụ: Either of the players will win this football match.

= (Một trong hai đối thủ sẽ thắng trận bóng này).

➨ Cấu trúc: Either of + O (Đại từ or tân ngữ)

Ví dụ: Do either of you have a book I can borrow?

= (Có ai trong mọi người có sách cho tôi mượn được không?).

➨ Cấu trúc: “Either” khi được sử dụng độc lập trong câu thì nó nghĩa là người nói không quan tâm đến sự lựa chọn và đôi khi nó còn đi với từ “one”.

Ví dụ:

A: What kind food do you often eat to? Salad or meat?

= (A: Bạn thích ăn loại đồ ăn nào? Sa lát hay thịt? )

B: Either/ Either one.

= (B: Cái nào cũng được)

➨ Cấu trúc: Dùng “Either” trong câu trả lời ngắn

➨ Cách dùng: Nếu “too” và “also” được dùng trong câu khẳng định ý chỉ sự đồng ý với điều người nói đề cập thì either cũng tương tự, chỉ khác là được dùng trong câu mang ý phủ định.

Ví dụ:

A: I am not upset with his failure.

= (A: Tôi không thất vọng với thất bại của anh ấy.)

B: I am not either.

= (B: Tôi cũng không.)

➨ Cấu trúc: Dùng “Either” thay thế cho “Neither”: Either + V (động từ ở thể phủ định) có thể thay thế cho neither + V (động từ ở thể khẳng định).

Ví dụ: I am neither handsome nor rich.

= I am not either handsome or rich. (Tôi vừa không đẹp trai vừa không giàu.)

so sánh either và neither

NOTE: Cách sử dụng either và neither trong tiếng Anh có nhiều nét tương đông. Bởi vậy, các bạn cần nắm chắc từng cấu trúc, cùng cách phân biệt để tránh nhầm lẫn.

Chẳng hạn, chúng ta có thể phân biệt dựa vào 2 yếu tố như:

 • Nếu “either” kết hợp trợ động từ thể phủ định (do not/ does not/ did not) thì “neither” kết hợp với động từ thể khẳng định (do/ does/ did). Cách đơn giản giúp bạn dễ nhớ, đó là “Neither” đã có “N” đứng trước (N viết tắt của not). Do đó, nó sẽ kết hợp với trợ động từ thể khẳng định.
 • “Either” thường nằm cuối câu và sau trợ động từ thể phủ định. Trong khi đó “Neither” thường đứng sau từ nối giữa 2 vế câu (thường là “and”), sau đó là trợ động từ và động từ chính.

Thêm vào đó, “Neither” cũng được dùng để rút gọn câu trả lời với nghĩa “cũng không”.

► Có thể bạn quan tâm: Cấu trúc until, cách phân biệt until, till và by

Cách phân biệt “Neither… nor” và “Either… or”

Ngoài các cách sử dụng neither và either kể trên, các cấu trúc này còn được mở rộng với cấu trúc either… orneither… nor.

Đây đều là những cấu trúc thông dụng, không chỉ trong lý thuyết mà còn được dùng phổ biến trong giao tiếp tiếng Anh hàng ngay. Vậy làm cách nào để phân biệt chúng? Hãy cùng vuihoctienganh tìm hiểu tiếp các bạn nhé ^.^

Cấu trúc chung: Either/neither + danh từ + or/nor + danh từ số ít/nhiều + động từ số ít/nhiều…
 • Với cấu trúc này thì V (động từ) phải chia theo sau N (danh từ) đứng sau “or” hoặc “nor”. Nếu danh từ số ít thì V sẽ chia ở ngôi thứ 3 số ít và ngược lại.
 • Còn trong trường hợp “or” hoặc “nor” xuất hiện một mình trong câu không có “either” hoặc “neither” thì căn cứ theo danh từ theo sau nó để chia động từ.

Ví dụ:

Either/Neither Steven or/nor his classmates are going to visit Paris this summer.

= (Mùa hè này, Steven và bạn cùng lớp không dự định đi đến Paris).

phân biệt neither nor và either or

Ngoài ra, either… orneither… nor cũng có thể cụ thể theo từng theo những cách sau:

 • “Either…or” dùng để chỉ khả năng có thể xảy ra đối với một trong số hai đối tượng được đề cập tới.
Cấu trúc: Either + danh từ/đại từ + or + danh từ/đại từ

Ví dụ: Either Laura or Mark will be the winner.

= (Hoặc Laura hoặc Mark sẽ là người chiến thắng.)

 

NOTE: Trường hợp cụm “Not…either…or”dùng để phủ định cả 2 khả năng trong câu.

Ví dụ: I don’t think either Kevin or John will be the winner.

= (Tôi không nghĩ hoặc Kevin hay John sẽ là người chiến thắng.)

 • “Neither…nor” mang ý nghĩa “không…cũng không…” dùng để chỉ sự phủ định cho cả 2 sự vật hoặc người được nhắc tới.
➨ Cấu trúc: Neither + danh từ/ đại từ + nor + danh từ/ đại từ.

Trong đó, cụm Neither… nor tương đương với cụm Not… either… or ở lưu ý trên.

Ví dụ: Neither Lion nor Cindy will be the winner.

= (Cả Lion và Cindy sẽ không là người chiến thắng).

Tổng kết:

 1. Both: Cả hai đối tượng -> “Both…and….”
 2. Neither: Không đối tượng nào cả -> “Neither…nor…”
 3. Either: Một trong hai đối tượng-> “Either…or…”

Bài tập ứng dụng cấu trúc neither/ either

Bài tập neither… nor/ either… or

1. Neither Laura nor her classmates … going to the park today.

A. is    B. are    C. were

2. … I or my mother am a doctor.

A. Neither    B. Either    C. Not

3. He doesn’t go picnic this weekend and they don’t, …

A. too     B. neither     C. either

4. Jane should prepare for the exams and … should you.

A. either    B. neither     C. so

5. I don’t like listening to music, …

A. either     B. too     C. neither

6. A: “They don’t think he told jokes.” – B: “…”

A. Neither do I.    B. So do I    C. Me, too.

8. A: “My sister likes listening to music so much.” – B: “…”

A. So am I.    B. I do, too.    C. Neither do I.

8. A: “I can’t go there.” – B: “…”

A. So can I.

B. Neither can I.

C. I don’t, either.

9. A: “She’s good at cooking.” – B: “…”

A. So am I.

B. So do I.

C. Neither am I.

10. A: “You don’t do your homework.” – B: “…”

A. You do, either.

B. You don’t, either.

C. Neither don’t you.

Đáp án:

1.B   2.B   3.C   4.C   5.A   6.A   7.B   8.B   9.A   10.B

Bài tập kết hợp: Sử dụng cấp trúc neither… nor/ either… or điền vào chỗ trống.

 1. In this match, you _______ win _______ lose. It depends on you.
 2. _______ Kai  _______ Luke will help you with your homework. They are both busy right now.
 3. This is my final offer. You _______ take it _______ leave it.
 4. When I go to Billie restaurant, I will eat _______ beef _______ roast chicken. Both are my favorites.
 5. His mother believed _______ his husband _______ his friend. She thought that both were lying.
 6. I need _______ your help _______ your compassion. I can perfectly handle my work all alone.
 7. _______ Zed _______ Lucy will write the report. Just ask one of them.
 8. _______ you return the stuffs you had stolen _______ I’ll call the cop.
 9. My grandmother can _______ read _______ write. She is illiterate.
 10. You can use _______ this phone _______ the other one. Someone must fix them first.

Đáp án:

 1. Either …or
 2. Neither … nor
 3. Either … or
 4. Either … or
 5. Neither … nor
 6. Neither … nor
 7. Either … or
 8. Either … or
 9. Neither … nor
 10. Neither … nor

Trên đây là toàn bộ phần kiến thức liên quan đến cấu trúc neither/ either cùng cách phân biệt “Neither… nor” và “Either… or”. Hãy luyện tập thật nhiều các dạng bài tập liên quan đến phần ngữ pháp này, để ghi nhớ lâu hơn nhé!

About Thu Hiền

Previous

Cấu trúc hope, cách phân biệt hope và wish khi dùng trong câu

Tất tần tật cấu trúc after và cách dùng trong tiếng Anh

Next